Algemene reglement en huisregels Haven Gym Almere

 

Artikel 1 abonnement.

1.1 Het abonnement is onbeperkt voor € 25,95 per maand/betaling via automatische incasso of via pin of contant of door eigen bankoverschrijving. Het abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en is daarna per maand opzegbaar met inachtneming van opzegtermijn van 1 kalendermaand.

1.2 Bij keuze voor een jaarbetaling wordt het abonnement automatisch aangegaan voor een periode van 12 maanden, gelijk aan de periode waar het jaarbedrag over is berekend.  Restitutie van jaarbetalingen bij tussentijdse opzeggingen vinden nooit plaats.

1.3 Bedrag € 269,46 (incl. korting van 10% ad € 30,95)

1.4 Voor de lidmaatschapspas dient eenmalig €3,50 betaald te worden, bij verlies dient een nieuwe pas aangeschaft te worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de lidmaatschapspas, worden hiervoor kosten via automatische incasso of per pin in rekening gebracht (€ 5,00).

Artikel 2 Lidmaatschap:

2.1 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Gaat u een lidmaatschap aan dan bent u ook reglementair een vast lid.

2.2 Aanvraag lidmaatschap geschiedt schriftelijk of digitaal d.m.v. het inleveren lidmaatschap overeenkomst formulier of het versturen van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier via de website van Haven Gym Almere

2.3 Haven Gym Almere behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen leden te weigeren en of lidmaatschap te beëindigen. Opzegging lidmaatschap dient 1 maand voor afloop van de duur van de overeenkomst.  Zowel schriftelijk door middel van invulling en ondertekening van het mutatie formulier aan de balie of per email met reden van opzegging en met voor- en achternaam. Bij Haven Gym wordt geen enkele vorm racisme of discriminatie getolereerd. De voertaal bij Haven Gym Almere en tijdens de lessen is Nederlands.

Artikel 3 Contributie:

3.1 Het incasseren van de contributie geschied 1 keer per maand d.m.v. automatische incasso of per pin aan de balie bij Haven Gym Almere 3.2 Van een mogelijke prijsaanpassing wordt het lid per nieuwsbrief en Website van Haven Gym Almere op de hoogte gesteld. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer,
vindt plaats per 01 januari van ieder jaar. 

Artikel 4 Trainingen:

4.1 Wij raden u aan om een medische (sport)keuring te ondergaan om te laten bepalen in hoeverre u bepaalde sportactiviteiten kunt ondergaan. Haven Gym Almere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel.

Artikel 5 Hygiëne:

5.1 Bij het gebruik van apparatuur en accommodaties is de zorg voor een goede persoonlijke hygiëne een voorwaarde. De trainingszaal mag alleen betreden worden met schone niet buiten gebruikte sportschoenen en schone gepaste sportkleding.  Tijdens de trainingen is het verplicht een handdoek te gebruiken.  Het gebruik van eigen afsluitbare bidons of
flesjes in de les en trainingsruimten is toegestaan. In alle les –en trainingsruimten is het dragen van schoon schoeisel verplicht. Apparatuur en accommodaties moeten na gebruik schoon en zo nodig van zweetvocht ontdaan worden achtergelaten. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

6.1 De leiding van Haven Gym Almere, trainers en ander daarvoor aangewezen personen kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen en anderszins. Bij beschadigingen aan het gebouw en/of middelen van Haven Gym Almere, welke veroorzaakt zijn door
een lid, is het aan de leiding van Haven Gym om te bepalen of de schade verhaald moet worden op het desbetreffende lid.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement:

7.1 Lesmateriaal die door Haven Gym Almere wordt verstrekt, dienen als van u zelf te worden gebruikt.

7.2 Persoonlijke bezittingen en waardevolle spullen kunnen tijdens de lessen niet afgegeven worden aan de medewerkers van HavenGym Almere.

7.3 Roken is in elke ruimte van Haven Gym Almere alsmede voor het gebouw en in de nabijheid van de hoofdingang verboden.

7.4 Het gedeelte achter de balie is alleen toegankelijk voor de daartoe aangewezen personen en personeel.

7.5 Toeschouwers hebben alleen toegang in de trainingsruimte met uitdrukkelijke toestemming van de leiding van Haven Gym Almere, trainers of ander daarvoor door Haven Gym Almere aangewezen personen.

7.6 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Haven Gym Almere en hiernaar te handelen.

7.7 De ‘algemene voorwaarden’ en de huisregels van Haven Gym Almere staan op de website www.HavenGym.nl  En zijn bij de balie Haven Gym Almere op te vragen.

Artikel  8 Activiteiten:

8.1 Haven Gym Almere is gemachtigd om het programma van activiteiten en het team te wijzigen indien zij daartoe aanleiding ziet.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Haven Gym Almere aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Haven Gym Almere zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Haven Gym Almere is gevestigd.

Artikel 10: Tot slot

10.1 Door zijn aanmelding verklaart de deelnemer de aanmeld- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Haven Gym Almere te accepteren. 

10.2 Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Haven Gym Almere en de deelnemer.

 

Close Menu