Algemeen reglement en huisregels Haven Gym

Het lidmaatschap is onbeperkt voor € 24,95 per maand/betaling uitsluitend via automatische incasso. Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden en is daarna per maand opzegbaar met inachtneming van opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

Bij keuze voor een jaarbetaling wordt het abonnement automatisch aangegaan voor een periode van 12 maanden, gelijk aan de periode waar het jaarbedrag over is berekend.  Restitutie van jaarbetalingen bij tussentijdse opzeggingen vinden nooit plaats.

Bedrag € 269,46 (incl. korting van 10% ad € 29,94)

Voor de lidmaatschapspas dient eenmalig €2,50 betaald te worden, bij verlies dient een nieuwe pas aangeschaft te worden.

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar. Gaat u een lidmaatschap aan dan bent u ook reglementair een vast lid.

Aanvraag lidmaatschap geschiedt schriftelijk of digitaal d.m.v. het inleveren lidmaatschap overeenkomst formulier of het versturen van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier via de website..

Haven Gym behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen leden te weigeren en of lidmaatschap te beëindigen. Opzegging lidmaatschap geschiedt schriftelijk door invulling en ondertekening van het mutatie formulier. Bij Haven Gym wordt geen enkele vorm racisme getolereerd. De voertaal bij
Haven Gym en tijdens de lessen is Nederlands.

  • Contributie:

Het incasseren van de contributie geschied 1 keer per maand d.m.v. automatische incasso.

Er is een inschrijfgeld voor ieder nieuw lid. Dit bedrag wordt niet retour gegeven bij opzegging van het lidmaatschap. Van een mogelijke prijsaanpassing word het lid op de hoogte gesteld. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer, vindt plaats per 01 januari van ieder jaar. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via het mutatieformulier aan de balie van de club, 1 maand voor afloop van de duur van de overeenkomst.

  • Trainingen:

Wij raden u aan om een medische (sport)keuring te ondergaan om te laten bepalen in hoeverre u bepaalde sport activiteiten kunt ondergaan.
Haven Gym kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel.

  • Hygiëne:

Bij het gebruik van apparatuur en accommodaties is de zorg voor een goede persoonlijke hygiëne een voorwaarde. De trainingszaal mag alleen betreden worden met schone niet buiten gebruikte sportschoenen en schone gepaste sportkleding.  Tijdens de trainingen is het verplicht een handdoek te gebruiken.  Het gebruik van eigen afsluitbare bidons of flesjes in de les en trainingsruimten is toegestaan. De budo mat mag alleen met blote voeten betreed worden en met uitdrukkelijke toestemming van de leiding, trainers en ander door Haven Gym daarvoor aangewezen personen. In alle les –en trainingsruimten is het dragen van schoon geschikt binnen schoeisel verplicht. Apparatuur en accommodaties moeten na gebruik schoon en zo nodig van zweetvocht ontdaan worden achtergelaten. Het gebruik van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan. Spinningschoenen met een SPD (klik) systeem mogen niet eerder dan in de spinningruimte zelf worden aangetrokken.

  • Veiligheid:

Het is verboden  om tijdens de trainingen sieraden te dragen, om zodoende blessures te voorkomen. U dient zich te houden aan de richtlijnen, raadgevingen en lesopbouw van de trainers. U dient tijdig aanwezig te zijn om aan de lessen deel te nemen.

  • Aansprakelijkheid:

De leiding van Haven Gym, trainers en ander daarvoor aangewezen personen kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen en anderszins. Bij beschadigingen aan het gebouw en/of middelen van Haven Gym, welke veroorzaakt zijn door een lid, is het aan de leiding van Haven Gym om te bepalen of de schade verhaald moet worden op het desbetreffende lid.

  • Huishoudelijk reglement:

Lesmateriaal die door Haven Gym wordt verstrekt, dienen als van u zelf te worden gebruikt.Persoonlijke bezittingen en waardevolle spullen kunnen tijdens de lessen niet afgegeven worden aan de medewerkers van Haven Gym. Roken is in elke ruimte van Haven Gym alsmede voor het gebouw en in de nabijheid van de hoofdingang verboden.Het gedeelte achter de balie is alleen toegankelijk voor de daartoe aangewezen personen.

Toeschouwers hebben alleen toegang in de trainingsruimte met uitdrukkelijke toestemming van de leiding van haven Gym, trainers of ander daarvoor door Haven Gym aangewezen personen.

  • Activiteiten:

Haven Gym is gemachtigd om het programma aan activiteiten en het team te wijzigen indien zij daartoe aanleiding ziet.

Close Menu